Social Icons

Pages

Featured Posts

Sunday, 28 September 2014

ஏ.டி.எம் பிரச்சினைக்கு எங்கே புகார் செய்வது?

பெரும்பாலான சமயங்களில் ஏ.டி.எம்.-ல் ஏற்படும் தவறான நடவடிக்கைகளால்தான் மக்கள் பணத்தை இழக்கிறார்கள். ஏ.டி.எம். இயந்திரத்தில் இருந்து நீங்கள் பணம் எடுக்க முயலும்போது பணம் வரவில்லை. ஆனால்உங்கள் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டதாக உங்கள் பாஸ்புக்கில் பதிவாகிறது. அல்லது நீங்கள் 10,000 ரூபாய் எடுக்க முயற்சிக்கிறீர்கள். ஆனால்வெறும் 1,000 ரூபாய் மட்டுமே கிடைக்கிறது. ஆனால்உங்கள் பாஸ்புக்கில் 10,000ரூபாய் பணம் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக உள்ளது. ஏ.டி.எம்.-ல் பணம் எடுக்கும்போது இப்படி பல பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். இந்தப் பிரச்னைகள் அந்த ஏ.டி.எம். மெஷினிலோ அல்லதுமின்சாரக் கோளாறினாலோ அல்லது சர்வர் (Server)இயந்திரத்தில் வரும் பிரச்னைகளினாலோ ஏற்படக்கூடும்.

எங்கு புகார் செய்வது..?
ஏ.டி.எம்.-ல் பணம் எடுக்கும்போது இதுமாதிரியான பிரச்னை உங்களுக்கு ஏற்பட்டால்எந்த வங்கி உங்களுக்கு ஏ.டி.எம். கார்டை வழங்கியதோஅந்த வங்கியில் உடனடியாக புகார் (Complaint) செய்யவும். ஏ.டி.எம். சென்டருக்குள்ளேயே உடனடி புகார் செய்ய வேண்டிய தொலைபேசி எண்குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

ஏ.டி.எம்.-ல் இருந்து பணம் எடுத்ததற்கான ரசீதை (transaction)ஜெராக்ஸ் எடுத்து அதை கவனமாக வைத்துக்கொள்ளவும். அந்த ஸ்லிப்பில் ரெஸ்பான்ஸ் கோட் '00’ அல்லது '054’இருக்கிறதா என்று பார்க்கவும். '00’ என்று வந்தால் அந்தபணப்பரிமாற்றம் சரியானது. '054’ என்று வந்தால் அந்தப் பணப்பரிமாற்றம் தவறானது.

கேட்டுப் பெறவேண்டியவை!
ஏ.டி.எம். தொடர்பான உங்கள் புகார்களை தெரிவிக்கும்போது வங்கியிடமிருந்து கேட்டுப் பெறவேண்டியவை,சர்ச்சைக்குரிய பணப்பரிமாற்றத்திற்கான கணக்குவிவரத்தின் பிரதிஎலெக்ட்ரானிக் ஜர்னல் (Journal), ஜர்னல் பிரின்ட் எனப்படும் பரிமாற்றம் நடந்ததற்கான தகவல் பிரதி.
வாடிக்கையாளர் பணம் எடுக்கும்போது ஏ.டி.எம். இயந்திரத்தால் பதிவு செய்யப்படும் நடவடிக்கை விவரங்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் கணக்கில் இருப்புத் தொகை போன்ற விவரங்கள். சரியான முறையில் பணம் வழங்கியிருந்தாலும்பணம் வழங்காமல் போனாலும் இந்த விவரங்கள் அதில் பதிவாகி இருக்கும். அதன் பிரதி ஒன்று.

சம்பந்தப்பட்ட ஏ.டி.எம். இயந்திரத்தில் ஒருநாளின் முடிவில் எடுக்கப்பட்ட சரி செய்தலுக்கான விவரங்கள் மற்றும் பணம் சரிபார்த்தல் ரிப்போர்ட் ஆகியவற்றின் பிரதி.

வாடிக்கையாளர் பணம் எடுக்கும்போது எடுக்கப்பட்ட ஏ.டி.எம். காமிரா மற்றும் சி.சி.டிவி-யின் கண்காணிப்பு பதிவுகளடங்கிய சிடி அல்லது டிவிடி ஒன்று.
பணப்பரிமாற்ற நடவடிக்கையின் ஸ்விட்ச் ரிப்போர்ட்.

இது சம்பந்தமாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நெறிமுறைகள்படிவாடிக்கையாளருக்கு ஏ.டி.எம். கார்டு வழங்கிய வங்கியானதுஇந்த புகார் மீது நடவடிக்கை எடுத்துபுகார் பெற்ற நாட்களுக்குள் வாடிக்கையாளருக்குஏற்பட்ட நஷ்டத்தை சரிசெய்வது அவசியம்.

ஏழு நாட்களுக்கு மேல் தாமதம் ஏற்பட்டுஅதுபற்றி வாடிக்கையாளர் 30 நாட்களுக்குள் புகார் தருவாரேயானால்,கார்டு வழங்கிய வங்கி நாளன்றுக்கு 100 ரூபாய் வீதம் அபராதமாகத் தரவேண்டியிருக்கும்.

வங்கியானது வாடிக்கையாளர் அடைந்த நஷ்டத்துக்கீடான பணத்தை வரவு வைக்கா விட்டாலோ அல்லது இத்தகைய புகார்களுக்கு வங்கி பதில் ஏதும் அளிக்காமல் போனாலோ,அந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த வங்கி குறைதீர்ப்பு ஆணையத்திடம் புகார் அளிக்கலாம்.

No holiday on October 2; Government employees to take cleanliness pledge ... PM Narendra Modi

For the first time in the history of India, Gandhi Jayanti will not be a holiday for government staff who will have to report to work to take the 'Swachch Shapath'.

Cabinet Secretary Ajit Seth, on September 20, directed all central government secretaries to ensure that every employee takes the pledge on October 2, the birth anniversary of Mahatma Gandhi. The text of the pledge will soon be sent to all the departments.

Besides this, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps to implement one of the biggest public campaigns for cleanliness. The minutes of meeting between Modi and 20 secretaries reveals that a new law may be enforced to ensure cleanliness. The prime minister has asked the law ministry to amend existing laws or to analyse whether a new Act is required to act against those who litter.

The prime minister also directed the Finance Ministry to explore a taxation policy to keep a check on those who pollute.

According to the minutes of meetings, Modi was of the opinion that dairies and cattle are major sources of garbage and pollution in urban areas and towns.

Hence, he directed the animal husbandry department to consider setting up of cattle hostels. The prime minister asked his sub-ordinates to engage Bollywood celebrities in a big way to campaign for his 'Swachcha Bharat' mission.

Famous poets and singers should also be a part of the nationwide campaign that will begin on September 25, the prime minister said.

A marathon will be organised by the sports ministry to create awareness about the cleanliness drive in every city with a population of over one lakh.

The Prime Minister further suggested the Department of School and Education to ensure questions on cleanliness in examinations.

Meanwhile, prime minister Modi noted that he had undertaken plans to cleanse the political system and the administration machinery. "Now is the time to cleanse the nation. I want each one of you to contribute in every possible way. It is our vision to present a clean India to the outside world," he asserted.

Coming down heavily on the banking system, Modi wondered whether the banks served the purpose they were set up for. "We need inclusive growth. Our Jan Dhan sceheme will help us achieve it," he said.

=NEWS FROM INDIA TODAY.

Sunday, 21 September 2014


THE PS GROUP "B" OFFICERS TO THEIR HOME CIRCLE


SB-ORDER

Friday, 15 August 2014

mfpy ,e;jpa mQ;ry; Copah;fs; rq;fk;
%d;whk; gphpT
Njdp Nfhl;lk;> Njdp - 625531.

md;gpw;fpdpa Njhoh;fNs> Njhopah;fNs!

midtUf;Fk;  ek; ghuj Njrj;jpd; 68tJ Rje;jpu jpd tho;j;Jfs;

,dpikahd Rje;jpuj;ij ,d;iwa ,ae;jpuka cyfpYk; mDgtpf;Fk; Neuk; Mf];l;16 -d; Mde;j tpbay; Rje;jpukhd njd;wypd; Rthrk;.  ,it ek; cly; jPz;b czh;tpy; fye;J cw;rhfkha; mspf;Fk; RfNk myhjpjhd;.  ,jpYk; Ngr;R Rje;jpuk;> vOj;J Rje;jpuk;> chpikf;fhf NghuhLk; Rje;jpuk; vd kdpj Fy Kd;Ndw;wj;jpd; kfj;jhd ,aw;ifapd; md;gspg;ig ehk; ngw;wJNt Rje;jpu tpbaypd; cr;rk;.

          Mdhy,;        te;Nj khjuk; te;jJ vg;gb?
Rje;jpuk; te;jJ vg;gb?
nts;isaNd ntspNaW te;jJ vg;gb? 
nts;isad; ntspNawp tpl;lhd; vg;gb?

Rarpe;jidAk,; nghJeyd; NgZjYk,; ,e;jpad; vd;w xUikg;ghLk,; Rje;jpu Ntl;ifANk jpahfrPyh;fis cUthf;fp nrq;FUjp rpe;jp ,d;Daph; <e;J ngw;W je;j Rje;jpuk;... ehk; ,d;W mDgtpf;Fk; Rje;jpuk;... ngw;w Rje;jpuk; Ngzpf;fhg;Nghk;. mijg;ngw;Wj;je;j jiyth;fis Nghw;wp epidtpy; nfhs;Nthk;. kPz;Lk; midtUf;Fk; ek; Njrj;jpd; jpUtpoh, ,e;jpah;fspd; jpUtpoh, midthpd; Ngjkw;w jpUtpoh, Mk; 68Mk; Rje;jpujpd tho;j;Jfs;.          ,e;ehspy; ek; epiy vd;d?
Rje;jpuk; ngw;wgpd; cyfNk tpae;j 2tJ kpfg;nghpa muRj;Jiw ek; mQ;ry;Jiw vd;w ngUik ngw;wth;fsha; jpfo;e;Njhk;.  eph;thfKk; rl;lj;jpd;gbAk; ek; njhopw;rq;f chpikfspd;gbAk; ekJ ,yhf;f nfhz;LnrYj;jpl ekJ mQ;ry;Jiw midj;J Jiw ,af;fj;jpd; ,jakhf jpfo;e;jJ. nghJkf;fspd; gad;ghl;by; Kjyplk; ehk; itj;Njhk;. Mdhy; ,d;Nwh Copah;fspd; epiyjhd;  Rje;jpuj;ij ,oe;jth;fs; NghYk; mQ;ry;Jiw mjpfhhpfs; jdpahh; fk;ngdpfspd; Kjyhspfs; NghYk; fpl;yh,; KNrhypdp Nghd;w rh;thjpfhhpfs; Nghy; tyk; te;J nfhz;bUf;fpwhh;fs;.

          k; vd;why; Rule16, Vd; vd;why; Rule14 vd rh;t rhjuzkhf rhjuz jtWfSf;F $l jhuskha; jz;lid toq;fp jkf;Fs; rgh\; nrhy;yp vhpAk; neUg;gpy; vz;nza; Cw;wp ngUikg;gl;Lf;nfhs;fpwhh;fs;.

ekJ mjpfhhpfspd; epiy.
Muthuk; ,y;yhky; mikjpahf gzpfs; mQ;ryfq;fspy; ele;J tUk; epiyapy; Copah; gw;whf;Fiw, fzpdp kw;Wk; mJ rk;ke;jg;gl;l ,ae;jpu NfhshWfs,; mYtyf trjpapd;ik> lha;yl; trjpf;FiwT vd vy;yhtw;iwAk; nghWj;Jf; nfhz;Nl rpukj;Jld; md;whlg;gzpfs; mQ;ry; Copah;fshy; muq;Nfw;wk; Mfpd;wd.

          mjpfhhpfsplk; ,Jgw;wp njhptpj;;jhy; mth;fs; rhjhuzkhf midthplKk; nrhy;Yk; gjpy; “,ijnay;yhk; nrhy;yf;$lhJ.......  vq;fSf;Fj; Njit vd;dntd;why; md;whlg;gzp KbaNtz;Lk;: Nfl;ljw;F clDf;Fld; gjpy; mspf;fNtz;Lk;…. NtW VJk; nrhy;yf;$lhJ”  ,Jjhd;

rl;lj;jpw;Fg; Gwk;ghf ,d;Dnkhd;W: gl;Lthlh Kiwapy; 100f;F 100 gl;Lthlh md;Nwgl;Lthlh: nghJkf;fs; ,ij tpUk;gtpy;iy vd;wNghJk; mjpfhhpfs; tpUg;gj;jpw;fhf 100/100 k; md;Nwgl;Lthlh KiwAk; …. epahakh?
          8 kzp Neu Ntiy Ngha; 10 kzp 12 kzp Neuk; Ntiy thq;FtJk; rl;lg;gb rhpah?
          rhjhuzkhf gzpfs; rk;ge;jg;gl;l mwpf;if> Gs;sp tpguq;fis mbf;fb Nfl;L Copah;fis tijg;gJld;>
          “Any deviation/ delay in this regard will be viewed seriously” –
          vd;W Copah;fis kpul;LtJ rhpah?

,dp xU tpjp nra;Nthk; :
          rhp ……… Nkw;nrhd;dit vy;yhk; mePjp vd;W mjpfhhpfSf;Fj; njhpAk;.  MdhYk; ekJ Ngr;Rhpik> vOj;Jhpik kWf;fg;gLfpwJ ……. khjhe;jpuf; $l;lq;fs; kWf;fg;gLfpd;wd.   njhopw;rq;fg; gpujpepjpfis $l NgRtjw;F jiltpjpj;J tpl;lhNuh vdj; Njhd;WfpwJ.  mbg;gilj; NjitfSk; mQ;ryf cgfuzq;fSk; ju kWf;fg;gLfpd;wd. nfhQ;rk; nfhQ;rkha; ek;ik mbikfshf;fp mjpy; Fsph;; fha;gth;fs;  mjpfhhpfshfp tUk; epiy tUfpwJ.  mijf;fz;L> Nfl;L> mDgtpj;J epd;W nghWj;jy; KbANkh?

          jhf;Fz;lhy; GOf;fs; $l Js;sp vOk;
          fOF J}f;fpLk; FQ;R fhf;f  Jbj;njOk; Nfhop
          rhf;filg; GOf;fs; Kd;
          rhpj;jpu ehafh;fs; ehk; vd;gij
          kPz;Lk; ep&gzk; nra;Nthk;.

tpLjiyf;F tpu Kof;fkpl;l jiyth;fs; Nghy;> gfj;rpq;Fk;> thQ;rpehjDk;> tPughz;ba fl;l nghk;kDk;> [hd;rp uhzpAk;> NtYehr;rpahUk; ,d;W ek;kpilNa ek; Njhoh; Njhopahfsha; gzpapy; ,Ug;gJ kfpo;r;rp.
          ,e;j tPukwth; $l;lk; ntFz;nlOe;jhy,; rpq;fnkd fsk; fz;lhy; mjpfhhpfspd; muh[fk;> Mztq;fs; J}s; J}shFk;.

Rje;jpu tho;j;JfSld;.
            Secretary,
            AIPEU Gr.C
            Theni division


Thursday, 27 February 2014
 Department of Posts, India

From,

The Chief Postmaster General,
Tamilnadu Circle,
Chennai – 60 0002
To,

The Postmasters General, CCR/CR/SR/WR
The SSRM, Airmail Sorting Dn, Chennai – 600027
The SRM, Chennai Sorting Dn/’M’ Division Chennai -600 008.
No.  REP/4-4/2013-14                          dated  at  Chennai  600002  the   25.02.2014   

                                                                                      
Sub : Examination for selection of eligible GDS to the cadre of PA/SA                 against the unfilled departmental vacancies for the year 2012 – reg.
*****
             In accordance with the Directorate’s letter no. A.34012/10/2014-DE                                   dated 21.02.2014, it has been decided to hold the Examination among the GDS officials for selection to the cadre of PA/SA, for the unfilled departmental quota vacancies of 2012 in Tamilnadu Circle. The division-wise vacancy position for the examination is furnished in the Annexure.  This may be communicated to all GDS officials including those on leave.
  The Eligibility criteria are   :
1.   Educational Qualification  :   (i) Should  have  passed  10+2 or  12th  class   from  a Recognized   University   or  Board  of  Secondary Education   with  English  as  a compulsory  subject   (excluding Vocational  streams)
                                                               (ii) Should  have  studied   Local  Language  of the  State   or Union  Territory   of the  Concerned  Postal  Circle,  or   Hindi   as  a  subject   at least  in  Matriculation  or  equivalent  level.  
2.   Age  Condition :    (i) The Gramin   Dak  Sevaks  should be  within  30  years  of  age     as   on  1-1-2012 (for  the year  to which  vacancy pertains  to) in r/o UR candidates
(ii)    Gramin  Dak  Sevaks  belonging  to Scheduled  Caste/Scheduled  Tribe   should  be  within  35  years  of  age  as  on 1-1-2012   and;
(iii)   those Gramin  Dak  Sevaks   belonging to Other Backward Classes   should be  within  33  years  of  age  as on  1-1-2012 ;
The  Gramin   dak sevaks   should  submit  an  attested    copy  of      Caste certificate  issued  by  the  Competent authority in  the  prescribed  format along  with  his    application.
Contd..2


-2-
3.    Service  Condition  :    The Gramin Dak  Sevaks   must  have put  in  minimum   5  years  of  regular  and continuous service   as  on  1-1-2012.
4.   Pattern of Examination : All  eligible  GDS belonging to  various  categories   who  have  the educational  qualification   of 10+2  or  12th  class  pass from a recognized university or Board of School Education or Board of Secondary Education with English as a compulsory subject  and fulfilling  the conditions  cited  above shall  be  invited  for  appearing  in Aptitude test. (Paper I)    (No  weightage  for  marks  secured  by  the  Applicants   in 10+2  or  12th class  will be  given  while  preparing  the  Merit Lists)
Aptitude Test (Paper-I) will be comprising four parts (Part A, B, C & D).  The duration of the Aptitude Test will be for 2 hours (120 minutes).  There is no negative marking
Part ‘A’
25 Questions on General Knowledge -  Questions on current events, sports, history, geography, basic economics, general politics, Indian Constitution, Science environment etc    (25 marks).
Part ‘B’
25 Questions on Mathematics of matriculation standard which may cover number system, simplification, decimals, corrections, simple and compound interest, percentage, average, profit and loss, discount, mensuration, Time & work and time & distance etc.  (25 Marks)
Part ‘C’
25 questions on English covering grammar (prepositions, adverbs, conjunction, direct/indirect speech, singular & plural, tenses, antonyms/synonyms etc.  (25 Marks)
Part ‘D’
25 Questions on Reasoning and analytical Ability.  (25 marks)

4.1.    Gramin  Dak  Sevaks    numbering   five  (5) times  the total number  of  vacancies  in  each  category i.e.,  OC,  SC, ST,  OBC, etc   shall be declared qualified in descending order of merit based on the marks secured by them in the Aptitude Test (Paper I)  for taking the Computer/Typing Test (Paper II).   The minimum qualifying marks to be obtained in each part of the Aptitude Test is prescribed as under:-
           
Unreserved candidates (OC)
40% i.e. 10 marks in each part and 40% in aggregate.  The candidate has to qualify in each part i.e. Part A, B, C & D besides securing prescribed aggregate marks. 
OBC
37% i.e. 9 marks in each part and 37% in aggregate.  The candidate has to qualify in each part i.e. Part A, B, C & D besides securing prescribed aggregate marks. 
SC/ST
33% i.e. 8 marks in each part and 33% in aggregate.  The candidate has to qualify in each part i.e. Part A, B, C & D besides securing prescribed aggregate marks. 

4.2.     Computer/ Typing Test ( Paper  II)  :  The typing test  will  be  for  a duration  of   30  minutes  (15  minutes for  typing  and  15 minutes  for  data  entry)  consisting 

Contd..3
-3-

one  passage  of  450  words  in  English   OR 375  words  in  Hindi  to be  typed  with 
a  minimum  speed  of   30  words per  minute or  25  words  per  minute  respectively.  Test in Data entry   will be  of  some figures   and  letters  each  carrying  equal  marks  on  computer. The  above  test  will be conducted   on  Computer  Key  board,  but  not  on  a  typewriter.    Further,  the candidates  have  to  secure  prescribed  qualifying  marks  in  this  test. The marks will be based on speed and accuracy.   This  is  a  combined  test,  and  marks  in  both the  components  put together will be  reckoned  for  qualifying.

5.      All  the  Divisional   heads  are  directed  for   giving  wide  publicity  to  this  Circular  for inviting  the  Applications  from  Gramin  Dak  Sevaks   in  prescribed  form. The last date for submission of prescribed applications by the Gramin Dak Sevaks is 27th March, 2014.

6.    The  Divisional  heads   have  to  ensure  proper  verification  of  Date  of  birth,  service  condition,  Educational Qualification  and  caste  w.r.t.  proper  records   and  forward   the   applications of eligible  Gramin   Dak   Sevaks   along  with   a  list   to   reach   the  Regional  office   on  29.03.2014 and the region should forward the list  and applications to Circle office on  01/04/14.
 
7.   The  applications  should be accompanied by  proof  of  date  of birth, Educational Qualification,  and   Caste,  duly  recommended  by  the Divisional  head.  The   service  rendered  by  the Gramin Dak Sevaks  has  to be  certified  by  the  Competent  Appointing  Authority.

8.       No application  received   after  prescribed  closing  will be  entertained  under  any  circumstances.

All the Regional PMsG/Divisional Superintendents are requested to kindly call for the applications from the GDS officials in plain paper and after ascertaining the eligibility, supply the OMR kits to the eligible candidates.  In divisions, where there is no vacancy, the GDS of the Divisions should not be supplied with the applications.

The following is the time schedule for the above examination.
Sl. No.
Action
Date
1.       
Notification by Divisions/Units
26.02.2014
2.       
Last date for receipt of application at Divisional level in plain paper
12.03.2014
3.       
Last date for submission of filled OMR applications by GDS
27.03.2014
4.       
Forwarding of applications to the Regional Office with recommendations by the Divisional Head
29 .03.2014
5.       
Forwarding to Circle office by the Regions
01.04.2014
Contd …..4

-4-

The time schedule may be strictly followed.  The instructions issued regarding scrutiny of applications and dispatch by the Divisions/Regions should also be scrupulously followed.

            Please acknowledge the receipt of the letter.Asst. Postmaster General(Rectt)
For Chief  Postmaster  General
Tamilnadu Circle
Chennai 600002